MB Jaukmasa („Pardavėjas“) saugo ir gerbia elektroninės parduotuvės vartotojų („Asmenys“) privatumą.

Ši privatumo politika nusako kaip  Pardavėjas kaupia, tvarko ir saugo asmens duomenis, kuriuos Pardavėjui suteikia patys Asmenys.

Asmenys yra prašomi atidžiai perskaityti šią Politiką, tam, kad būtų teisingai suprastas Pardavėjo požiūris ir praktika, susijusi su Asmenų duomenimis bei tai, kaip tokie duomenys bus tvarkomi.

Asmenys yra laikomi susipažinusiais su šia Politika, kai užpildydami registracijos formą ar užsakymo formą pažymi, kad sutinka su Pirkimo taisyklėmis, kurių neatskiriama dalimi yra ši Politika.

Asmeninę informaciją perkant prekes šioje elektroninėje parduotuvėje prašoma nurodyti tik pateikiant užsakymą. Ši elektroninė parduotuvė įsipareigoja neatskleisti pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus tuos atvejus, kai informacija yra būtina partneriui, teikiančiam prekių pristatymo ar kitas su pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka.

Pirkėjas šioje el.parduotuvėje gali registruotis. Atlikdamas registraciją - pirkėjas privalo užpildyti registracijos formą. Pirkėjas sutinka registracijos formoje pateikti teisingą, tikslią ir išsamią informaciją apie save, atsakydamas į klausimus, kurie pateikiami registracijos formoje. Taip pat pirkėjas įsipareigoja šią informaciją, jei ji pasikeičia - atnaujinti. Jei pirkėjas pateikia neteisingą informaciją - elektroninė parduotuvė turi teisę sustabdyti arba nutraukti pirkėjo registravimą ir atsisakyti pirkėjui teikti savo paslaugas.

Informacija, kurią Pardavėjas renka apie asmenis

Pardavėjas gali rinkti ir tvarkyti šią informaciją apie Asmenis:

(a)  informaciją, kurią Asmenys nurodo pildydami formas šioje elektroninėje parduotuvėje, adresu https://www.jaukai-masalai.lt („Svetainė“). Ši informacija apima informaciją, teikiamą pildant registracijos formą, registruojantis elektroninėje parduotuvėje, teikiant užsakymą, prenumeruojant naujienasar kreipiantis dėl papildomų paslaugų suteikimo.

(b) visas susirašinėjimas tarp Asmenų ir Pardavėjo (el. paštu);

(c)  duomenys, susiję su sandoriais, sudaromais elektroninėje parduotuvėje bei Asmenų užsakymų įvykdymu.

Asmens duomenys, susiję su elektronine prekyba, saugomi 2 (dvejus) metus nuo Asmens paskutinio prisijungimo prie elektroninės parduotuvės sistemos arba Asmens paskutinio pirkimo Svetainėje dienos.

Asmenų, pateikusių Svetainėje nurodytos formos užklausą, duomenys saugomi 1 (vienerius) metus) nuo paskutinio Asmens atlikto veiksmo (užklausos, atsakymo išsiuntimo ar kita).

.

Asmens duomenys gali būti tvarkomi, jei:

(a)        Asmuo, naudodamasis Pardavėjo Svetaine ir (ar) Pardavėjo teikiamomis paslaugomis, suteikia Pardavėjuii informaciją apie save

(b)        Asmuo duoda sutikimą;

(c)         sudaroma arba vykdoma sutartis su Pardavėju, kai viena iš šalių yra Asmuo;

Teikdami savo asmens duomenis, Asmenys sutinka su šiuo perdavimu, laikymu bei tvarkymu. Pardavėjas imsis visų protingai įmanomų priemonių tam, kad užtikrintų, jog Asmenų duomenys būtų tvarkomi saugiai ir laikantis šios Politikos nuostatų.

Visi Asmenų teikiami duomenys yra saugiai laikomi Pardavėjo laikmenose. Tuo atveju, kai Asmenims yra suteikiami slaptažodžiai (arba kai Asmenys juos pasirenka patys), kurie įgalina Asmenis naudotis tam tikromis elektroninės parduotuvės funkcijomis, Asmenys yra patys atsakingi už slaptažodžių konfidencialumąPardavėjas maloniai prašo Asmenų neatskleisti ir nesidalinti slaptažodžiais su trečiaisiais asmenimis.

Jeigu Pardavėjui kyla abejonių dėl Asmens pateiktų Asmens duomenų teisingumo, Pardavėjas turi teisę sustabdyti šio Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti.

Nepaisant to, kad Pardavėjas deda visas protingas pastangas tam, kad apsaugotų Asmenų duomenis, Pardavėjas negali garantuoti saugaus duomenų perdavimo elektroninei parduotuvei. Bet kokios duomenų perdavimo procedūros yra atliekamos išimtinai Asmens rizika. Nuo duomenų gavimo momento, Pardavėjas taiko itin griežtas Asmens duomenų apsaugos tvarkas bei technines ir organizacines priemones tam, kad būtų užtikrinta apsauga nuo nepatvirtintos prieigos prie Asmenų duomenų.

Asmenų duomenų naudojimas

6.1           Bendrovė naudoja Asmenų duomenis, tam, kad:

(a)       suteiktų Asmenims informaciją, prekes ar paslaugas, kurių Asmenys pageidauja arba, kurie galėtų sudominti Asmenis tuo atveju, jeigu Asmenys yra davę sutikimus būti informuoti šiuo tikslu;

(b)         galėtų įvykdyti įsipareigojimus pagal sutartis, sudarytas su Asmenimis,

Asmenims, kurie yra suteikę savo kontaktinius duomenis prekių pardavimo metu, Pardavėjas gali elektroninio ryšio priemonėmis (el. paštu) siųsti informaciją, susijusią su prekėmis ir paslaugomis, panašiomis į tas, kurių pardavimo metu ir buvo gauti kontaktiniai duomenys. Tuo atveju, jeigu Asmuo nenori gauti tokių pasiūlymų, jis gali informuoti Pardavėją apie tokių pasiūlymų atsisakymą elektroniniu pašttu: jaukmasa@gmail.com.